خدمات پشتیبانی نرم افزار

·       

 

··         ارتباط مداوم با مشتریان، ارائه خدمات آموزشی و بروز رسانی ابزارها پس از فروش، یکی از مهمترین عوامل رضایتمندی بشمار می آید.

 

 

پروژه های در دست انجام