پیاده سازی و استقرار سیستم های خاص

 

 

در بسیاری از سازمان ها پس از خرید و یا تولید سیستم های اطلاعاتی ، مشکلات استقرار محصول نرم افزاری ظهور می نمایند. برخی از مدیران از کنار این اتفاق گذشته و در واقع از مشکل چشم پوشی می نمایند و برخی دیگر ، مورد پیش آمده را جدی تلقی نموده و در صدد رفع آن بر می آیند. مشکلات پیش آمده در استقرار و بهره برداری از سیستم ها انواع و اقسام مختلفی دارند. با توجه به تجربه ی عینی ، نتایج حاصل از مسائل استقرار را می توان از بهره برداری اشتباه ، محدود و یا ناقص از سیستم ها در نظر گرفت . توسعه ی مشکل می تواند منجر به عدم بهره برداری از سیستمی که هزینه های زیادی برای تولید و یا خرید آن انجام گرفته گشته و عملا شکست پروژه ی مکانیزه نمودن بخش هائی از سازمان را در بر دارند.

 

 

پروژه های در دست انجام