سیستم مدیریت قراردادهای شرکت ارتباطات مبین نت

 

سیستم مدیریت قراردادهای شرکت مبین نت

 

سیستم قرارداد ها و صدور صورتحساب خدمات مخابراتی (CBS) به منظور ثبت قراردادهای منعقد شده با شرکت ها و اپراتورهای مخابراتی تهیه می شود.

 

این سیستم در مرحله طراحی و پیاده سازی به سفارش شرکت ارتباطات مبین نت می باشد.

پروژه های در دست انجام