سیستم توزیع دارایی

این سیستم برای سازمان هایی مفید است که به لحاظ جغرافیایی دارای پراکندگی بوده و یا دارائی های ایشان در مناطق مختلف جغرافیایی به صورت موقت و یا دائم مستقر می باشند.  سیستم این توانایی را دارد که گردش دارائی ها را میان افراد ، سازمان ها ، اماکن و پروژه های مختلف را ردگیری نموده و آخرین وضعیت دارائی را اعلام نماید. سیستم هم برای گردش دارایی درون سازمان و هم برای سایر دفاتر ، شعب ، پروژه ها و ... و همچنین پرسنل سازمان و یا افراد مرتبط با پروژه ها ، گزارشات متنوع و متعددی تولید می نماید.

 به طور خلاصه این سیستم توانائی های زیر را دارا می باشد:

 

§         ثبت اماکن مختلف به همراه اطلاعات کلی آنها ( شعب یا دفتر سازمان ، محل انجام پروژه و...)

§         ثبت انبار : انبار متمرکز یا انبارهای غیر متمرکز

§         ثبت پروژه های سازمان و اطلاعات جغرافیایی آنها

§         ثبت دارائی ها و اقلام مصرفی ارسالی برای اماکن و یا پروژه ها

§         ثبت گردش دارائی ها و صدور حواله ها و رسیدهای مختلف بر اساس فرآیندهای تعریف شده

§         ثبت آخرین وضعیت دارائی

§        ثبت اطلاعات افرادی که دارایی ها را تحویل گرفته اند  

    §  سایر امکانات متنوع

 

پروژه های در دست انجام