خدمات پشتیبانی

ارتباط مداوم با مشتریان، ارائه خدمات آموزشی و بروز رسانی ابزارها پس از فروش

 

پیاده سازی و استقرار

پیاده سازی و استقرار سیستم ها با استفاده از یک متدولوژی ویژه برای سازمان های خاص

 

خدمات مشاوره

این شرکت آماده همکاری و ارائه مشاوره در اجرای پروژه های خاص نرم افزاری می باشد. 

 

 

 

پروژه های در دست انجام